Generelle handels- og leveringsbetingelser for
2K Kviste & Karnapper ApS
CVR-nr.: 4119 2046

Præambel

2K Kviste & Karnapper ApS, herefter benævnt ”selskabet”, driver virksomhed med produktion af kviste og karnapper til eksisterende bygninger og nyt byggeri.

 

1 – Aftalegrundlaget

Aftalen omfatter det af selskabet afgivne tilbud med den af kunden afgivne accept, dog alene i det omfang selskabet har accepteret kundens evt. forbehold/ændringer. Således er kundens forbehold/ændringer ikke en del af aftalen, medmindre selskabet positivt har accepteret disse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende handels- og leveringsbetingelser og enhver anden aftale mellem kunden og selskabet skal nærværende handels- og leveringsbetingelser have forrang. Aftalen mellem kunden og selskabet træder i kraft 5 dage efter datoen for selskabets modtagelse af kundens accept. I disse 5 dage har kunden mulighed for at komme med indvendinger mod aftalen. Såfremt der kommer indvendinger fra kunden mod aftalen, anses dette som et bortfald af aftalen, omfattet af de 5 dages rettefrist, i forbindelse med et nyt tilbud. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden en skriftlig accept fra selskabet. En betingelse for ikrafttrædelse er dog, at kunden kan kreditgodkendes, såfremt selskabet ønsker det. Såfremt kunden ikke kan dette, er selskabet berettiget til at annullere aftalen indenfor rimelig tid. Det forudsættes at kunden har indhentet alle nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse, samt at bygningens bæreevne er beregnet til at bære, det leverede produkt. Ved karnapper, er det et krav, at kote til overkant gulv er afsat i alle karnapåbninger i facaden, for hver enkelt karnap placeringer.

 

2 – Risikoens overgang efter endt arbejdsudførelse

Efter at selskabet har fremsendt besked om, at emne/emner er færdigbehandlet, henstår disse på kundens egen regning og risiko, herunder hændelige skader, tyveri etc. Selskabet hæfter kun for skader i henhold til Danske Lov 3-19-2.

 

3 – Forsinkelse og ansvar herfor

Leveringstider angivet af selskabet er udelukkende omtrentlige. Kunden er derfor udelukkende berettiget til at hæve aftalen, såfremt der er tale om væsentlige forsinkelser i.f.t. den omtrentlige aftalte tid, samt at der er givet rimeligt varsel herom til selskabet. En væsentlig forsinkelse er, hvis selskabet bliver over 14 dage forsinket med leveringen af det aftalte. Selskabet er ikke erstatningsansvarligt overfor kunden, såfremt kunden vælger at hæve aftalen med selskabet på grund af forsinkelse. Kunden kan ligeledes ikke kræve afslag eller lignende overfor selskabet. I tilfælde af forsinket levering, som ikke skyldes selskabets forhold, men kunden eller tredjemand, fraskriver selskabet sig ligeledes ethvert ansvar, og kunden er ikke berettiget til at hæve købet overfor selskabet.

 

4 – Påberåbelse af fejl/mangler ved det af selskabet udførte arbejde

Aftalen mellem kunden og selskabet skal altid lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt der foreligger en fejl og/eller mangel ved den af selskabet leverede ydelse. Kunden skal straks ved modtagelsen af evt. emne/produkt foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt kunden vil påberåbe sig en fejl/mangel, eller i øvrigt fremsætte et krav, skal kunden senest 7 dage efter, at manglen eller den begivenhed, der giver anledning til kravet, er eller burde være opdaget. Manglen skal påberåbes skriftligt overfor selskabet. I den skriftlige meddelelse skal anføres, hvori manglen består, og hvad kravet beror på. Såfremt selskabet ikke bærer ansvaret, har selskabet ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen unødigt har påført selskabet, herunder også advokatomkostninger. Kundens påberåbelse af mangler eller fremsættelse af krav herfor overfor selskab skal i alle tilfælde være selskabet skriftligt i hænde senest 12 måneder efter manglen eller den begivenhed, der giver anledning til kravet, opstod, uanset hvornår forholdet blev eller burde være blevet opdaget. Såfremt kunden ikke har reklameret over en mangel eller fremsætter krav herom indenfor de ovenstående angivne frister, kan kunden ikke senere gøre manglerne/kravet gældende, og selskabet er i så tilfælde ansvarsfri. Såfremt manglen ikke er forårsaget af selskabet men af tredjemand, selvstændig eller kundens underleverandør, eller kunden selv, er selskabet berettiget til af fakturere kunden for det tidsforbrug, som selskabet på kundens anmodning har anvendt i forbindelse med opklaring af og forsøg på udbedring af det pågældende forhold. Selskabet har altid en udbedringsret vedr. fejl/mangler. Udbedringen af fejl/mangler skal ske indenfor rimelig tid. Selskabets udbedringsret, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter.

 

5 – Force majeure

Såfremt selskabet ikke kan levere den aftalte ydelse på det aftalte tidspunkt på grund af forhold, der på aftaletidspunktet ikke kunne eller burde have været taget i betragtning, eller i øvrigt burde være selskabet bekendt eller på grund af enhver omstændighed udenfor selskabets rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejke eller lockout, skal selskabet være uden ansvar herfor. Selskabets forpligtigelser suspenderes i den nævnte periode, og selskabets manglende levering i nævnte periode er ikke en misligholdelse af aftalen mellem kunden og selskabet. Leveringsperioden for selskabet forlænges med den tidsperiode, hvori den omtalte suspendering strækker sig over.

 

6- Ejendomsret

Selskabet har ret til at tilbageholde et produkt, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til selskabet, uanset ordlyden i § 9, såfremt selskabet har begrundet mistanke om, at kunden ikke kan eller vil betale for produktet.

 

7 – Produktansvar

I intet tilfælde er selskabet ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre direkte tab i forbindelse med reglerne om produktansvar. I det omfang selskabet bliver erstatningsansvarlig overfor tredjemand vedr. regler om produktansvar er kunden pligtig til at holde selskabet skadesløs, både i forhold til omkostningerne/erstatning overfor tredjemand, samt andre beløb i denne forbindelse.

 

8 – Øvrige ansvarsbegrænsninger og erstatning

Selskabet er ikke forpligtiget til at udføre, og har ej heller ansvar for, andre opgaver eller ydelser end dem, som er udtrykkeligt opregnet i aftalen mellem kunden og selskabet, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i anden aftale mellem kunden og selskabet. Eventuel erstatning i forbindelse med konstaterede mangler, som selskabet er ansvarlig for opgøres efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Selskabet er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, finansielle tab eller tab af markedsandele og/eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, uanset om kunden har gjort selskabet opmærksom på, at sådanne tab kunne indtræde. Selskabet er ligeledes uden ansvar for konventionalbøder og erstatningskrav i øvrigt, som ikke baserer sig på et økonomisk tab. Selskabet er ligeledes ikke ansvarlig for kundens tab som følge af eller på anden måde relateret til selskabets udførelse eller manglende udførelse af ydelser til kunden, medmindre kundens tab skyldes selskabets medarbejders uagtsomhed eller forsæt med skade til følge. Selskabets erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige 20% af værdien i danske kroner mellem parterne pr. skadebegivenhed i forhold til den konkrete aftale og er yderligere maksimeret til et kumuleret beløb på 20% af den samlede omsætning, som selskabet generer på kunden pr. kalenderår. Disse beløb er absolutte maksimalbeløb og er dermed gældende uanset, hvad kravet støttes på. Begrænsningen af selskabets ansvar i nærværende handels- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i det omfang disse er i strid med ufravigelig lovgivning.

 

9 – Pris og betaling

Prisen for den ydelse, som selskabet skal levere, fremgår af aftalen med kunden. Ved ændring i indkøbspriser, råvareomkostninger, materialepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser, montageunderlag (spær/bagmur/mur), projektplan, konstruktionsbestemte ændringer i tegninger, konstruktion og produktion m.v., der kræver efterkalkulation. Selskabet forbeholder  sig retten til at ændre priserne i aftalen, i forhold til ovenstående. Betalingsbetingelserne for købesummen er 8 dage fra fakturadato, såfremt andet ikke er aftalt. Sker betaling ikke rettidigt eller selskabet har begrundet mistanke om, at kunden ikke kan eller vil betale for produktet, kan selskabet tilbageholde emnet, jf. § 6, samt hæve aftalen med kunden eller tilbageholde en eventuelt senere leverance. Såfremt kunden overskrider betalingsbetingelserne påløber renter og rykkergebyrer i henhold til dansk lovs almindelige bestemmelser. Krantid afregnes efter montage af de enkelte leveringer og betales pr. regning. Timesatsen for kran, er bestemt i det enkelte tilbud.

 

10 – Kundens misligholdelse

Såfremt kunden ikke rettidigt stiller byggeplads, bygning eller lignende til rådighed for selskabet, som angivet eller forudsat af aftalen, og kunden ikke senest 3 dage efter, at selskabet har fremsat påkrav herom, har stillet byggepladsen, bygningen eller lignende til rådighed, kan selskabet ophæve aftalen med kunden og/eller kræve erstatning fra kunden. Kan levering til kunden ikke ske på grund af kundens eller tredjemands forhold, eller afhenter kunden ikke det aftalte produkt til tiden, såfremt kunden selv står for leveringen fra sælgers hjemsted, er selskabet ligeledes berettiget til at hæve aftalen med kunden eller at fremsende faktura, som var afhentning/levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen overgår til kunden på faktureringstidspunktet. Kunden er ved en sådan forsinkelse forpligtet til at betale selskabet en rimelig lagerleje efter nærmere aftale. Evt. erstatningskrav mod kunden opgøres efter dansk rets alm. regler om erstatning.

11 – Lovvalg og værneting

Lovvalg er altid dansk lov. Rette værneting er altid retten i Viborg. Enhver dom/kendelse kan ankes til Vestre Landsret af begge parter. Koncipistreglen er ikke gældende parterne imellem vedrørende selskabets standardvilkår.

 

12 – Divergens mellem forskellige standardvilkår

Såfremt begge parter har standardvilkår, som er omfattet af aftale mellem parterne, går selskabets standardvilkår foran kundens.

 

13 – Kundens ansvar for de oplysninger, som kunden selv har afgivet

Såfremt kunden selv har valgt materialer, og/eller oplyst mål til udformning og lignende overfor selskabet, er kunden selv ansvarlig herfor. Ovenstående oplistning er ikke udtømmende, men omfatter alle oplysninger/valg som kunden egenhændigt giver/træffer. Selskabet har ikke en rådgivningspligt overfor kunden i disse tilfælde og kan derfor ikke gøres ansvarlig herfor.

 

14 – Leveringsforhold

Såfremt levering skal ske ved, at selskabet leverer ved hjælp af kran og/eller at selskabet opsætter produktet ved hjælp af kran, er selskabet udelukkende ansvarlig for, at kranen kan placeres rent størrelsesmæssigt på byggepladsen. Det forudsættes at der er manøvreplads til en lastbil, samt plads til afsætte produkterne. Kunden skal betale udgifter ved eventuelle ventetider i forbindelse med af- og pålæsning på byggepladsen. Herunder forsinkelser fra andre entreprenører, mangler samt andre uforudsete hændelser, der giver øget ventetid. Kunden skal betale eventuelle omkostninger, som følger af at kunden ikke kan modtage produkterne til det aftalte leveringstidspunkt. Kunden er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt jordbunds- eller andre forhold bevirker, at kran ikke kan benyttes, er selskabet ikke ansvarlig herfor og kunden er stadig pligtig til at betale selskabet for kran ydelsen.

 

15 – Garanti

Selskabets garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes slitage, eller brug i strid med selskabets instrukser. Under forudsætning af at produktet er monteret og vedligeholdt efter selskabets gældende anvisninger som findes på 2-k.as, ydes der 5 års garanti på alle materiale- og fabrikationsfejl. Omkostninger til udskiftning, eller følgearbejder er ikke omfattet af garantien.